Làm t.h.ị.t con cá bớp, người đàn ông hốt hoảng vớ được “viên ngọc” có hình hoa văn độc lạ

Trong quá trình lấy ruột con cá bớp, một người đàn ông ở vùng biển miền Trung tình cờ phát hiện một viên hình trái tim giống một viên ngọc.

Viên ngọc được phát hiện trong bụng con cá bớp này thuộc về ông Võ Mốt, 41 tuổi, người là chủ một lồng bè nuôi cá bớp tại làng biển Đông Tác, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Mốt chia sẻ rằng viên ngọc này có hình dáng đẹp, cứng và có kích thước tương đương một quả trứng cút. Nó có hình dạng trái tim, màu vàng nhạt và được trang trí bằng nhiều hoa văn bên trong.


Ông Mốt kể lại rằng trong một đợt bão gần đây, khi ông đang thực hiện công việc gia cố lồng bè để chống bão, ông phát hiện một con cá bớp có trọng lượng khoảng 5 kg mắc vào lưới. Ông đã đưa con cá lên bè và tiến hành xẻ thịt. Khi ông tiến đến vùng rốn, ông cảm nhận được một thứ cứng nằm trong bụng con cá. Ông quyết định mổ dọc bụng con cá và lấy ra viên ngọc độc đáo này. Viên ngọc nằm trong nội tạng của con cá nhưng nằm bên ngoài bao tử.


Ông Mốt cho biết ông đã nuôi và cung cấp hàng nghìn con cá bớp trong thời gian qua, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp trong bụng con cá lại chứa một viên ngọc có hình dáng và màu sắc đặc biệt như vậy.

Relative Articles

None found

Related Posts

Kylie Jenner recently revealed her latest acquisition: a private jet that redefines luxury and extravagance

In the realm of luxury living, Kylie Jenner spares no expense when it comes to her mode of transportation. The reality TV star turned beauty mogul has…

Kylie Jenner recently sent a lavish gift to her sister Kourtney Kardashian, causing fans to buzz with excitement and jealousy

In a gesture of sisterly love and generosity, Kylie Jenner recently sent a lavish gift to her older sister Kourtney Kardashian, leaving fans buzzing with excitement and…

The dynamic duo of Jenner sisters, known for their personal style and influence in the fashion world, captivated viewers with their sensible outfits and undeniable chemistry.

In a dazzling display of sisterly solidarity and impeccable fashion sense, the Jenner sisters, Kylie and Kendall, graced a high-class event together, radiating elegance and charm as…

WNBA’s Natasha Howard’s Wife Accuses Her of Domestic Violence; Posts Crazy Video & Texts To Prove It (VIDEO + PICS)

This is just beyond crazy. Natasha Howard might soon find her way out of the WNBA after her wife, Jacqueline, took to Twitter over the past few days…

BREAKING: Why Is Gabbie Marshall Not Iпvited to the 2024 WNBA Draft Despite Gradυatiпg From Iowa?

With the пew WNBA seasoп startiпg oп 14th May, teams are hopiпg to lock iп fυtυre sυperstars dυriпg the draft day. To make it more special, faпs…

WATCH: Caitliп Clark’s coпfυsiпg reactioп wheп she saw Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk daпciпg was recorded oп camera, leaviпg faпs coпfυsed.

Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk come together for a TikTok Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk, the 2024 WNBA draftees, visited the Empire State Bυildiпg. While they were…